Institutions

Social Service

 1
NAME Pratysa Social Work
Place: Ashoknagar
Address: Pratysa Social work centre Ashoknagar Guna Dt M.P
Pin: 473 331
Email: tarsasadan@rediffmail.com
 2
NAME Chavara Dham (CEROWC Social Work Center)
Place: Chottakeda (Bhopal)
Address: Chavara Dham (CEROWC Social Work Center) Chottakeda Village, Amarabatkala P.O Kolar Road, Bhopal, M.P.
Pin: 462042
Phn No: 09425007695
Email: chavaradham@rediffmail.com
 3
NAME Chavara Kutir (CEROWC) Social Work Center
Place: Deepdi (Bhopal)
Address: Chavara Kutir (CEROWC) Social Work Centre Deepdi, Misrod P.O. Bhopal, M.P.
Pin: 462046
Phn No: 0755 262278
Email: cerowc@rediffmail.com
 4
NAME ST.TERESA'S SOCIAL WELFARE CENTRE
Place: GHAZIABAD
Address: ST.TERESA'S SOCIAL WELFARE CENTRE 277 SARVODAYA NAGAR NEAR BY PASS ROAD GHAZIABAD,U.P
Pin: 201009
Phn No: 0120-2965273
 5
NAME Kothamangalam Social Service Society
Place: Kothamangalam
Address: Kothamangalam Social Service Society,Bishop's House, P.B No.06 Kothamangalam
Pin: 68669
 6
NAME KRISTU JYOTI SOCIAL WELFARE CENTRE
Place: SAMBA
Address: KRISTUJYOTI SOCIAL WELFARE CENTER DIANI,NH-1A SAMBA,J&K
Pin: 184121
Phn No: 01923-246033